Negocjacje i mediacje

Miaskowski&Pietrzak Kancelaria Radców Prawnych oferuje Państwu pomoc w rozstrzyganiu konfliktów prawnych w oparciu o alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR - Alternative Dispute Resolution) w postaci mediacji i negocjacji.  Mediacje i negocjacje oznaczają alternatywne w stosunku do postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów. Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których moż­liwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora, celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia obydwu stron, proces poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt osoby.
Mediacje i negocjacje pozwalają zaoszczędzić czas i uniknąć ponoszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym.You are here: